9/10/2555

         ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจและเข้ามาชมในบล๊อคนี้  จุดประสงค์ในการสร้างก็มีไว้เพื่อ ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่อง นวัตกรรม ของเทคโนโลยีการศึกษา และอีกหนึ่งจุดประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2555 ผู้จัดทำหวังว่า บล๊อคนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการศึกษาทุกคนคำอธิบายรายวิชา

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
2.หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3.การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
4.จิตวิทยาการเรียนการสอน
5.การออกแบบการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10.เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง น้อย 1รายวิชา
11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

รูปแบบการเรียนการสอน

เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่  8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ